MODESTIA VICTRIX

 

STAVENOW

MODESTIA VICTRIX


Hjärtligt välkommen till Familjen Stavenows webbplats. Denna webbplats finns till för dig som släkting till familjen, som undrar över och söker dina rötter. 


Namnet Stavenow är av allt att döma den germaniserade/latiniserade varianten av det abotritiska eller vendisk-klingande namnet Stoignew. Stoignew kan dock ha ett nordiskt ursprung, vilket anförts  av flera tyska historiker. Denna tes synes nu även få stöd i släktens DNA-prover som synes bekräfta härstamningen från Norden och den abodritiske Herren Stoignew/Stoineff + 955 och dennes broder Nakon + ca 965, som anges vara söner till Gyrd. Det nordiska/slaviska namnet Stoignew och det germaniserade Stavenow, med ett antal stavningsvarianter, levde på medeltiden parallellt. Principen torde ha varit den att man att i de germanskt präglade områdena kallade sig för Stavenow, medan man i områdena präglade av slavisk eller polsk rätt kallar sig Stognew.  Ursprungligen som förnamn på en av sönerna per generation, men med tiden även som släktnamn. Eftersom suffixet ow betyder son av, kan även ändringen ha något med övergången från förnamn till efternamn att göra. Men, vår gren i trädet kallas Stavenow sedan i vart fall 1252. Den Pommerska grenen fortsätter kalla sig Stognew men benämns ofta Stavenow i många Pommerska urkunder. Familjen har ett gammalt latinskt valspråk, Modestia Victrix, vilket betyder ödmjukhet i segern/framgången. Äldsta omnämnandet av namnet Stoignew är i samband med försvarandet av bogen Krohn år 954 som ligger granne med borgarna Lenzen, Stavenow och Gorlosen. Idag ligger dessa i Tyskland men på 900-talet i den västra delen av Abotriterriket. Senare hamnar borgarna i gränslandet mellan Brandenburg och Mecklenburg. Krohn var i Stoignew och Nakons besittning år 954. 


Familjen härstammar enligt den egna traditionen ursprungligen från vad man slarvigt benämnt som "Ryssland". Men, med Ryssland förstod man långt tillbaks i tiden även delar av Ukraina, Lettland och Polen där Ruriks söner, Ruserna bodde och regerade (nordbor från Roslagen). Bröderna Stoignew och Nakon härstammade enligt den tyske historiken Helmut Schröcke ursprungligen från Norden och skall ha varit söner till Gorm den Gamle som var son till Olof den svenske, vilket erövrade Danmark och Abotriten. Han behöll makten i Danmark till 916, men sönerna regerade vidare i Abodriten. I äldsta historisk tid, kan vi som längst tillbaks just till trakten mellan Haitabu i Schleswig och ner till Lenzen/Stavenow. Senare har släkten, när de trängts bort från sitt ursprungliga territorium år 955 sökt sin tillflykt till Piasterna i Polen, vilka de även var besläktade med. Detta har vi även kunnat få inblick i via DNA testerna. Släkten "Dirsico-Stoignew," kallad så för att de oftast varvade dessa förnamn, satt då på sitt stamgods Machow och diverse andra egendomar i Polen. Det är möjligen den tiden, som familjen själv avsett med att de kom från "Ryssland". Befästningen Machow låg vid Krakow. Detta, och de flesta andra godsen i Polen och Schlesien donerades dock på 1100 och 1200 - talen till Tyska kloster och Johanniterorden. Sedan flyttar delar av släkten tillbaks till det som då har blivit germanska territorier. En av de äldsta beskrivningarna av Polen som existerar i dag är författad av en judisk resenär, Ibrahim ibn Yaqub från Spanien. Han företog sin resa under perioden 961-966. Ibrahim beskriver bl.a. Pommern men också områden längre söderut, t.ex. Prag: ”Was das Land des Bûislâw anlangt, so erstreckt es sich in seiner Länge von der Stadt Prag bis zur Stadt Krakau … Die Stadt Prag ist aus Steinen und Kalk erbaut, und sie ist der größte Handelsplatz jener Länder. Zu ihr kommen aus der Stadt Krakau die Rüs und die Slawen mit Waaren, und es kommen zu ihnen aus den Ländern der Türken Muhammedaner, Juden und Türken gleichfalls mit Waaren und gangbaren Münzen und führen von ihnen Sklaven, Zinn und verschiedene Felle aus.” Alltså fanns det Rüs boendes i Polen även vid denna tidpunkt. Man får förmodligen se ursprunget från Rus utifrån det perspektivet att släkten var av nordisk eller vendisk härkomst, och därmed alltså med största sannolikhet härstammade från österifrån. Ruserna fick sitt namn från Rurik, vikingahövdingen som regerade över Ryssland. Han träffar även och beskriver den abotritiske fursten Nakon (bror till Stoignew som dog år 955 efter slaget vid Raxa) och som också fortfarande 965 besitter borgen Lenzen m.fl. befästningar utmed Elbe och inåt landet. Han beskrivs som en av de mäktigaste furstarna av sin tid. Att Stavenow och Gorlosen låg i deras hjärtland är alldeles uppenbart och dessa grannorter måste ha tillhört Nakon och Stoignew. 


Texterna som vi nu arbetar med fortlöpande sker i bokform. Det som finns på hemsidan är i mångt korrekta uppgifter, men mycket ny information kommer ständigt fram genom forskningen. Vissa saker måste därför fortlöpande revideras och kompletteras. Detta författas huvudsakligen i den bok som avser släkten och som förhoppningsvis kan komma att publiceras under 2024, eller 2025. Rena felaktigheter rättas vartefter på hemsidan. Tyvärr, kan inte hemsidan hantera den omfattande notapparaten för längre stycken, det går bara att klistra in kortare textstycken, så boken kan inte återges i sin helhet, hemsidan får därför betraktas som en försmak av brottstycken av boken som är betydligt mer utförlig och som har en komplett notapparat. Många äldre felaktigheter ligger tyvärr kvar här och där på denna hemsida vilket vi strävar efter att korrigera vartefter tiden medger, det är många texter att revidera. 


Vi är mycket tacksamma för allt grundforskningsarbete i arkiven som följande kompetenta och professionella historiker har bistått oss med. Utan er hjälp kunde vi inte berätta denna historia. Särskilt tack till: Herr Karl Heinz Steinbruch som forskat åt oss i primärt Mecklenburg. Tack till Stefan Rückling som genomfört ett enormt arbete under våren 2024 och gått igenom hela det Brandenburgiska länsarkivets alla innehållsförteckningar åt oss och tagit fram alla släkten Stavenows länsbrev, Consenser och andra juridiska handlingar och transkriberat dessa och många andra källor åt oss så de kan läsas på ett bekvämt sätt. Vårt djupa tack går även till Herrarna Heiko Klatt som gått igenom otaliga kyrkböcker i Brandenburg många gånger för att hitta nålen i höstacken, Christian Andreas Hoske som forskat i Hohenleubens kyrkböcker och sist men inte minst Christoffer v. Warnstedt som påbörjade arbetet 1988 och arbetade med det till 1998. Övriga som bidragit med information till projektet är många och vi vill gärna tacka er i särskild ordning. Bland annat alla alla underbara släktningar som bidragit med intressanta historier och bilder. Inte minst tackar vi alla tillmötesgående arkivarier i diverse tyska och svenska arkiv som bistått med kopiering av översändande av källmaterial. Vi hoppas att innehållet ska intressera er! 


Uppdaterad 2024-05-14


Nyheter

I år har vi fått många nya tidigare opublicerade primärkällor från länsarkivet i Berlin Rep 78, avfotograferade och transkriberade. Det var ett mycket omfattande material från 1500-talet och början av 1600-talet som kom fram. Detta innebär att vi får revidera lite i släktträdet eftersom ny information har tillkommit. Förhoppningsvis kommer dess ändringar att även kunna genomföras på hemsidan under våren/sommaren.

 

Vi arbetar mycket med de abodritiska och polska släktlinjerna som bär namnet Stoignew/Stognew för tillfället, eftersom detta är nyckeln till släktens äldsta historik.

Det förefaller till och med, med det nuvarande källäget som att släkten, i äldsta tid, innan den kom till Abotriterriket, faktiskt stammar från Norden. Det var mycket oväntat och väldigt intressant, men det stämmer mycket väl överens med de DNA test som olika medlemmar av familjen har tagit, både avseende släktingar på kontinenten vars familj inte har i Norden och undertecknads prover. Proverna stämmer dock helt överens med varandra avseende släktingar från medeltiden, och släktskapet är även tydligt bekräftat mellan släktmedlemmarna. DNA proverna kommer att leda till många spännande nya kunskaper om släkten. 


Klicka på bilderna nedan för att komma vidare. På sidorna finns vissa bilder som är klickbara som leder vidare till nya sidor. 

OBS: På grund av de nya uppgifterna som framkommit förekommer en del fel som vartefter kommer att korrigeras. Inledning


Heraldik

Stam och familjevapen

Från medeltiden och framåtFrån Sverige till Danmark, Abodriten (Lenzen Stavenow) till Polen, tillbaks till Stavenow.

Där historien börjar enligt forskningen


Tillbaks till Prignitz

Där familjens äldsta egna berättelser började Släkttabeller Stognew - Stavenow - Pommern 


Rügen 1306-1625

Pommern

Pommern - Stralsund - Mecklenburg efter 1625.

Riddaren Stognew 1306 omnämns hos det slaviska furstehuset Putbus.

Väpnaren, antagligen ovannämndes son omnämns 1307 som "Der Wende Stogenew". Förmodligen är riddaren Stognew samme man som byter till sig godset Bialkow vid Crossen 1299 mot Radzyn. De har i varje fall samma namn. Han kan eventuellt heta Conrad von Stavenow på tyska, en riddare som omnämns i Torgelow 1298. Eftersom namnen används paralellt vid den här tiden, behåller möjligen eller så återgår grenen till den ursprungliga slaviska stavningen av namnet, som förekommer generationerna innan 1250-talet, i de tidigare i Schlesiska och Polska urkunderna från 1015 och framåt.

Under germaniseringen av de slaviska länderna förekom det att de släkter som ville hålla sig väl med de nya furstarna germaniserade sina namn. Så gjorde t.ex. den ingifta släkten Chemnitz, som ursprungligen hette Kamien (sten).Släkttabeller Stavenow I - Woldenberg I 


Woldenberg I

Från Stavenow till Woldenberg

Äldre grenen

Från Gerhard (I) till Bertram (I) Stavenow som bildar Linje I med ättlingar 

Stamvapnet, spetsskölden slogs tidigt ihop med den Rügiska grenens varg som även bildar hjälmprydnad.

I Nickel von Stavenows släktgren ersätts sannolikt detta vapen med nedanstående vapen år 1571.


Uppdaterad 2024-05-14


Schleswig Holstein

Wriezen, Bad Wilsnack, Pritzwalk, Qutzöbel Brandenburg - Schlweswig Holstein - Österrike Ungern

Ernst I - Christoffer I - Peter VIII - Friedrich 

1656 Lübeck III 

Mecklenburg-Danmark

Ernst I, Christoffer I - Nicolaus VIIII - Johann Nicolaus Johann Christopher, Caspar Friedrich m.fl.

Sverige I 1696-1706

Från Wriezen till

Lübeck III

Ernst I - Christoffer I - Nicolaus VIIII - Johan Christopher Stavenow

Präst i Christine församling, Göteborg (Woldenberg III)

 

Stralsund 1660-1945

Från Wriezen till

Perleberg - Stralsund

Ernst I - Christoffer I - Joachim III och Petrus IX - och ättlingar

Woldenberg I

Perleberg - Klein-Lüben - Fürstenberg - Reuss - Malchin -Lübeck IV - Sverige 

Ernst I - Christoffer I - Peter X - Hieronymus IJohan Friedrich - Christian Nicolaus - Ernst Gottlieb - Ludvig Herinrich, Daniel Christian Asmus


Bild: 1571 överlät Hans von Stavenow, agnat till Wollenberg, sina plikter som Agnat, med konsens från Kurfursten av Brandenburg till sin kusin Nickel von Stavenow. Detta ledde till två nya länsbrev. Ett som alla Stavenowar hade i s.k. Gesamthand. Men det andra länsbrevet avsåg enbart skapandet av kvarnen utanför Wollenberg till ett eget riddarsäte, som med samma vasallplikter och förmåner som godset i sig. Detta länsbrev gällde enbart Nickel von Stavenow och hans ättlingar. Vapnet är sannolikt resultatet av denna administrativa och äganderättsliga förändring, för att markera privilegierna i denna släktgren.

Detta vapen för Hieronymus Stavenow i Sachsen långt senare, vi har därför undersökt närmare om han i själva verket var ättling till Nickel III istället för Andreas.

Denna undersökning öppnade en ny förklaring med betydligt mer stöd i såväl befintliga kyrkboksutdrag som andra källor och förklarar även hur denna familjegren försörjde sig innan de blev agnater och kunde leva av räntorna på sitt gods.  Nickel ägde innan han blev Agnat, jord i närheten av Bad Wilsnack, där han donerade två åkrar till kyrkan i Wilsnack i samband med att han blev agnat till Woldenberg. Tyvärr dog Nickel tidigt och barnen, varav Ernst var den förstfödde av fyra söner, blev satta under förmyndare som inte förvaltade Wollenberg affärsmässigt. Detta ledde till deras stora skuldsättning och godsets efterföljande försäljningsprocess. Vapnet i sig torde ha skapats år 1571 i samband med förläningen av länsbrevet till kvarnen med tanke på veteaxen.  

Lübeck - Oldenburg - Warsawa


Christian Herrman Stavenow / Stawenos ättlingar

 

Sverige II 1849

Lübeck - Sverige 

Daniel Christian Asmus Stavenows ättlingar

 

Sverige III 1851

Lübeck - Sverige 

Ludvig Heinrich Matthias Stavenows ättlingar Släkttabeller Stavenow I - Woldenberg II  


Woldenberg II

Från Stavenow till Woldenberg

Från Gerhard (I) till Hans (II) Stavenows ättlingar som bildar Linje II med ättlingar.

Med den germaniserade/latiniserade varianten av släktnamnet som antagligen levde paralellt med den slaviska varianten i en övergångsperiod.


Yngre grenen till Woldenberg antog ett nytt vapen med tre flammor, möjligen en symbol för slott Stavenow förstördes i belägringen 1356. Sannolikt antogs det för att särskilja linjen från den äldre linjen, bägge släkter hade nämligen självständiga riddarsäten på Woldenberg, som blev två stamgods i ett.


Från Gerhard (I) de Stauenowe 1252 till bröderna Friedrich, Michael och Andreas (I) Stavenow 1535-1604.Wriezen-Berlin

Från Wriezen till-

Börnicke - Christindorf - Berlin - New-York


Släkttabeller Woldenberg II/III - Ättlingar till Andreas (I)


Wriezen-Brunn 

Wriezen - Perleberg - Rostock 1616 - Havelberg - Brunn - Berlin

Andreas I - Peter V - Peter VI - Jürgen/Georg - Georg


Bild: Andreas I vapen från 1571. Dennes brisyr kännetecknar en egen linje ur Woldenberg II ovan. Detta vapen skulle kunna betraktas som rent Mecklenburgiskt, men äldre sonen Peter förde det möjligen även i Brandenburg, då dennes ättlinger ärvt det vidare och det på den omvägen kom till Rostock ca 100 år senare.  

1587 Lübeck I 


Lübeck I - Perleberg - Lübeck

 Andreas I - Anderas II - (Andreas II äldste sonen Hans går till farbror Peter V i Perleberg 1605-1618) återvänder sedan till Lübeck och blir skeppare. 

1656 Lübeck II 

Andreas I - Peter V - Nicolaus VIII

1622-1763 Wriezen-Rostock 

Perleberg - Wriezen - Rostock

Andreas I - Jürgen - Georg III (f. 1602) - Jacobus - Lorentz (f. 1680) - Lorenz Hinrich (g. 1729) - Lorenz Hinrich (g 1746) - Lorentz Andreas Jacob - Christian Daniel Carl (g 1763)


Bild: Woldenberg III - Andreas I vapen ärvdes i många generationer och i fler grenar, här i en version från 1689, vilket visar att den ärvdes även i den linje som flyttade till Rostock. 

Ostpreussen 1676

Från Wriezen till

Ostpreussen

Andreas I - Jürgen - Georg (f. 1602)Släkttabell Brandenburg a. Havel - Sachsen


Brandenburg a Havel

Sachsen - Berlin 

Hans Christian Friedrich Stavenow och Amalia v. Treschows ättlingar